ماده 584 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.