مسئول پرداخت خسارت ناشی از حوادث رانندگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: راننده خاطی مسئول اصلی جبران خسارت در حوادث رانندگی می‌باشد؛ بنابراین محکومیت مالک خودرو(فاقد مسئولیت مدنی) به انضمام راننده خاطی به طور مساوی فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/10

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ف.الف. به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به دادنامه شماره --- - 93/4/14 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن با پذیرش خواسته تجدیدنظر خواه به استناد ماده 6 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث حکم به محکومیت خواندگان مالک اتومبیل پیکان و راننده خاطی به پرداخت 442/500/000 ریال به همراه خسارات قانونی صادر گردیده خواهان نخستین میزان محکومیت را در دادخواست و جلسه دادرسی اعلام نکرده و با تذکر و ایراد این دادگاه طی دادنامه --- - 95/2/6 ریاست محترم شعبه --- به شرح تصمیم قضایی 94/11/28 مسئولیت را تساوی اعلام نموده است دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است با عنایت به مقررات بیمه اجباری شخص ثالث مسئول مستقیم راننده خاطی بوده و تجدیدنظر خواه که صرفا مالک وسیله نقلیه بوده فاقد مسئولیت مدنی بوده و صدور حکم محکومیت علیه مشارالیه به تادیه و پرداخت 1/2 خواسته فاقد مبنای قانونی بوده اعتراض مالا موجه و موثر تشخیص با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به مقررات بیمه و لحاظ قانون مسئولیت مدنی و مقررات ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تا میزان محکومیت 1/2 معترض در خصوص خواسته خواهان نخستین به طرفیت تجدیدنظر خواه توجها به عدم توجه دعوی مستندا به مقررات ماده 84 ناظر به 89 از آن قانون و ماده 6 قانون اصلاح بیمه مصوب 87/2/31 که مراجعه به شخص فاقد گواهینامه و شخصی که موجب خسارت گردیده را مستقیما تصریح نموده قرار رد دعوی صادر می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها