نظریه مشورتی شماره 7/96/2922 مورخ 1396/11/29

تاریخ نظریه: 1396/11/29
شماره نظریه: 7/96/2922
شماره پرونده: 96-15/2-1859 ح

استعلام:

مطابق ماده 380 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود دادن نسخه ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است..
و مطابق ماده 417 قانون مذکور آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی متهم و محکومٌ‌علیه به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌ‌علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان به ابلاغ می‌شود.
س: در فرض پرونده غیر اطفال و نوجوانان که طرفین شاکی و متهم دارای وکیل می‌باشند و وکیل نیز وکالت در مرحله فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی دارد ابلاغ رأی دادگاه به وکیل کفایت می‌کند یا اینکه به اصیل موکل نیز می‌بایست ابلاغ شود؟ اگر وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را نداشته باشد چطور.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 5، 177، 380 و 431 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اصولاً دادنامه باید به وکیل محکوم‌علیه (که دارای اختیار وکالت در مراحل بالاتر است) ابلاغ گردد و باید مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام نیز از تاریخ ابلاغ به وکیل مورد محاسبه قرار گیرد؛ بنابراین در غیر از موارد موضوع ماده 417 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه وکیل دارای اختیار وکالت در مراحل بالاتر باشد، گرچه باید دادنامه به موکل ابلاغ گردد ولی در این حالت نیز دادنامه صادره باید به وکیل هم ابلاغ شود تا از نتیجه دعوا و تکالیف قانونی خود مطلع گردد، هر چند این ابلاغ تأثیری در حق موکل از حیث احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی ندارد.

منبع