مرجع صالح در رسیدگی به اتهام قاچاق هیزم

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه قاچاق هیزم، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رای خلاصه جریان پرونده

دادگاه انقلاب اسلامی لردگان در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر حمل 420 کیلوگرم هیزم درخت بلوط جنگلی به استناد بند ب ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح دادنامه مورخ 20/05/93 قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی لردگان صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم نسخ ماده 48 قانون حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌ها که موضوع اتهام متهم قاچاق هیزم است قرار عدم صلاحیت صادره قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی نمی‌باشد و مطابق مقررات رسیدگی در دادگاه انجام می‌شود، بنابراین قرار مورخ 20/05/93 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان ملغی‌الاثر می‌باشد و پرونده جهت رسیدگی برابر مقررات به دادگاه مزبور اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور - مستشار

بهنام اصل - نصیری سوادکوهی

منبع
برچسب‌ها