ماده 34 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

پس از تصویب این قانون و تدوین آئین‌ نامه‌ ها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌ گردد.