بند چهارم : اطلاعات مربوط به فرایند صدور مجوز

از شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
اطلاعات راجع به کل فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
1. عناوین انواع مجوزهایی که در سطوح ملی، استانی یا شهرستان و سطوح پایین تر صادر می‌شود.
2. حداکثر مدت زمان برای پاسخ قطعی به تقاضای صدور مجوز (رد یا قبول)
3. الکترونیک بودن یا ضرورت حضور متقاضی نزد مرجع صدور مجوز یا هر دو
4. متمرکز بودن فرایند در یک مکان یا میز خدمت یا پنجره واحد یا غیرمتمرکز بودن آن
5. مراحل اجرایی صدور مجوز، مرجع و زمان قانونی هر مرحله
6. شرایط رسیدگی فوری به درخواست های دارای فوریت
7. مرجع نهایی صدور مجوز و مقام مسول
8. نحوه تسلیم مجوزه صادره به متقاضیان (حضوری، پست الکترونیک، کارپوشه ایرانیان، پست)
9. ساز و کار پیگیری وضعیت و پیشرفت رسیدگی به درخواست های ثبت شده و علل تأخیر یا تعلل یا در صدور مجوز
10. تعداد تقاضاهای در دست بررسی
11. راهنمایی لازم برای طی مراحل مختلف فرایند صدور مجوز
12. شرایط تمدید مجوز
13. شرایط و تعهدات انتقال دهنده و انتقال گیرنده مجوز