نظریه مشورتی شماره 7/92/1893 مورخ 1392/09/30

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1893
شماره پرونده: 2-186/1-1434

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه جرمی بر اساس مواد 173- 174 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌعلیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد؛ اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شدهاند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشدهاند با توجه به صراحت بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون میباشند.
2- در شرایطی که شخصی به پرداخت دیه و یا استرداد مال محکوم میگردد و قبل از اجرای حکم فوت مینماید با توجه به اینکه بر اساس ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه، حق شخصی ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، لذا چنانچه وراث متوفی ترکه را قبول کرده باشند، در حد و میزان ترکه نسبت به پرداخت دیه به میزان سهمشان مسئول میباشند و در این شرایط طرح دعوای مطالبه دیه از طرف محکومٌله به طرفیت ورثه موضوعیت ندارد و چنانچه محکومٌعلیه متوفی فاقد اموال بوده و یا ورثه وی به هر دلیلی (عدم کفایت ماترک جهت پرداخت دیون و...) از قبول ماترک خودداری نمایند، مطالبه دیه از ورثه فاقد وجاهت قانونی میباشد.

منبع