شرایط استفاده از حق فسخ ناشی از عیوب زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه زوجه در زمان عقد از نابارور شدن زوج آگاه باشد، نمی تواند از حق فسخ نکاح به جهت وجود این عیب، استفاده نماید.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم م.ص. با تقدیم دادخواستی به‌طرفیت آقای د.ر. به‌خواسته حکم به تنفیذ فسخ نکاح با این بیان که خوانده با عمل جراحی، خود را از باروری انداخته و بنا بود بعد از ازدواج مجددا با عمل جراحی به حالت سابق برگردد و توان باروری خود را بازیابد، در حالی‌که بعد از ازدواج حاضر به انجام عمل مزبور نشده‌است و عقد مبنی بر آن واقع شده، لذا برای وی حق فسخ ایجاد شده، به‌استناد ماده 1128 قانون مدنی و با فسخ عقد، خواستار تنفیذ آن گردید. شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان... طی دادنامه شماره --- - 1392/08/19 با این استدلال که خواسته خواهان متکی به هیچ‌گونه دلیلی نبوده و انطباقی با ماده 1128 قانون مدنی ندارد و از سایر موارد حق فسخ نیز نمی‌باشد، حکم به بطلان دعوی صادر نموده؛ تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1392/12/26 رای بدوی تایید شده‌است. فرجام‌خواهی وکیل زوجه به این شعبه دیوان‌عالی‌کشور ارجاع با قرائت گزارش به‌ شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌گردد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع تعهد زوج به انجام جراحی مجدد جهت بازگشت به حالت امکان باروری، با توجه به اینکه زوجه اذعان نموده‌است که در زمان عقد علم به موضوع جراحی زوج جهت نابارور کردن خویش داشته و وضعیت دعوی با توصیف مذکور از شمول عیوب موجب فسخ نکاح خارج می‌باشد. دادنامه فرجام‌خواسته شماره 01528 - 1392/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... از این حیث موجه تشخیص و مستندا به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها