تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۱۸۷

پیام: هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. ۲۸ ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر ترک انفاق موضوع کیفرخواست شماره ۰۰۲۱۸۱ مورخه ۰۴/۰۶/۹۳ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر موثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم چنین باملاحظه تاریخ ثبت ازدواج ۳۰/۰۳/۹۲ و تاریخ ثبت دعوی مطروحه ۲۷/۰۲/۹۳ و هم چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه ۲۵/۰۶/۹۳ و هم چنین با توجه به اهداء هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره ۷۱۰- ۹۳۰ مورخه ۳۰/۰۷/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام ترک نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه های ۳۷ و ۳۸ و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

راثی نصیری - ظاهری