تأثیر هدیه دادن زوج به زوجه در تحقق بزه ترک انفاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر ترک انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر موثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم چنین باملاحظه تاریخ ثبت ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم چنین با توجه به اهداء هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام ترک نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجها به این که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالاخص نحوه اظهارات او در برگه های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

راثی نصیری - ظاهری

منبع
برچسب‌ها