ماده 23 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد کارشناسی رشته‌ های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری 20 درصد اضافه می ‌باشد.