تاثیر حق حبس بر تعهدات قراردادیالزام به ایفای تعهد قراردادی در فرض حق حبس

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر هر یک از طرفین قرارداد دارای حق حبس باشد؛ الزام صاحب حق حبس به ایفای تعهدات قراردادی؛ منوط به انجام تعهد طرف مقابل به نحو کامل می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/12

رای دادگاه

الزام خوانده (آقای ح.ع. ت. فرزند الف.) به انجام تعهد موضوع بند 6 دو فقره مبایعه نامه به شمارگان 5765403 و 5764755 نسبت به دو واحد مسکونی مورخ 1391/11/19 و جبران ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد مقوم بر 51/000/000 ریال خواسته ای است که به قلم آقای ح. د. به وکالت از خواهان خانم ز. ح. فرزند علی به رشته تحریر درآمده و بدین تشریح، تبیین، تنظیم و تقدیم محکمه گردیده که موکل به موجب مبایعه نامه های مذکور دو واحد مسکونی از خوانده ابتیاع نموده و مقرر گردیده تا برابر بند 1 ماده 6 قرارداد نسبت به اخذ مجوزهای لازم جهت آب و برق اقدام به عمل آید که تا کنون ایفاء تعهد معمول نگردیده است بر این بنیاد خواهان اصدار حکم به شرح ستون خواسته می باشم خوانده در مدافعاتش اظهار داشته که بنده در موعد مقرر به تحویل مبیع همت گماشته و اقدام ورزیده ام امتیاز آب نیز وصل و نصب شده است و با توجه به اینکه تسویه حساب به عمل نیامده برق وصل نگردیده است. از سویی دیگر خواهان به پرداخت تمام ثمن اقدام ننموده است و کماکان مبلغ ششصد هزار تومان بدهکار می‌باشد دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه تعهدات خوانده انجام شده است و تحویل مبیع نیز صورت گرفته است و در هر حال خواهان (خریدار) به تکلیف قراردادی خویش (پرداخت تمام ثمن) عمل ننموده و در وضعیت کنونی نمی توان الزام و اجبار فروشنده را به انجام خواسته، خواستار گردیده چرا که مشارالیه دارای حق حبس بوده که به تجویز قانون، در موقعیت فعلی قابل اعمال می‌باشد حالیه و با عنایت به مطالب و مراتب پیش گفته، و توجها به حق حبس بوده که قانونی که عقلا، منطقا و قانونا برای فروشنده (مادام که تمامی حقوق خویش را استیفاء ننموده) جاری و ساری است دادگاه دعوی را در وضع موجود قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 377 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه پنجم محاکم حقوقی پاکدشت - سید رضا علوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/26

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ز. ح. به طرفیت آقای ح.ع. ت. از دادنامه شماره --- ... 94 مورخ 94/10/12 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن در خصوص الزام خوانده به اجام تعهد موضوع بند ششم دوفقره مبایعه نامه به شمارگان 5765403 و 5764755 نسبت به دو واحد مسکونی مورخ 91/11/19 و جبران ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می‌باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده 353 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

داود شعبانلو - کوروش کرمی

منبع
برچسب‌ها