نظریه مشورتی شماره 7/99/400 مورخ 1399/04/17

تاریخ نظریه: 1399/04/17
شماره نظریه: 7/99/400
شماره پرونده: 99-127-400ح

استعلام:

با لحاظ تعریف سمت رئیس حوزه قضایی و نیز لزوم تایید رئیس حوزه قضایی جهت اجرای دستور موقت مندرج در ماده 11 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی دارد یا خیر؟
در صورت مثبت بودن جواب عهده دار این وظیفه رئیس کل دادگستری استان است یا رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قانون مبادرت به صدور دستور موقت می‌نماید اجرای این دستور منوط به تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد اما نظر به این که وفق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381/7/28) و ماده 7 آیین نامه همین قانون رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر استان است و بر این محاکم نظارت و ریاست اداری دارد و تأیید دستور موقت صادره از ناحیه محاکم تجدیدنظر آن استان در اجرای تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی با همین مقام یا مقامی که وی تفویض می‌نماید (علی الاصول معاون و سرپرست محاکم تجدیدنظر) می‌باشد.

منبع