ماده 54 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می‌باشد و اداره امور آن بر اساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود.