الزام به تنظیم سند خودرو با وجودصدور سند سبز به نام خریدار

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مالک خودرو باید با حضور دریکی از دفاتر اسنادرسمی خودرو را به نام خریدار انتقال دهد و صرف صدور سند سبز اداره راهنمایی و رانندگی به نام خریدار رافع تعهد مذکور نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/04

رای دادگاه

در خصوص دعوی م. س.ف. با وکالت س. ش.ث. به طرفیت ح. الف. و م. ف.پ.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظربه اینکه سند سبز صادره از اداره راهنمایی و رانندگی موسوم به سند مالکیت خودرو به نام خواهان میباشد و از طرفی فیمابین خواهان و هیچ یک از خواندگان قرارداد یا مبایعه نامه ای که حاکی از استقرار تعهد مزبور بر ذمه آنان باشد ارائه نگردیده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه ندانسته مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -علی اصغر کردستی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی اقای م. س.ف. به طرفیت اقای ح. اولیا و خانم جمیله فتحی پور ائیلا نجیق نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/4 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به جهت این که خودرو دران راهنمایی و رانندگی به نام تجدیدنظرخواه به نسبت رسیده است وارد است زیرا حسب مقررات مالک باید خودرو باحضور دریکی از دفاتر اسنادرسمی خودرو را به نام خریدار انتقال رسمی دهد و صرف ان که خودرو به دایره راهنمایی و رانندگی به نام تجدیدنظرخواه به ثبت رسیده رافع ان تعهد نیست لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به انتقال رسمی خودرو به نام خواهان ازطریق تنظیم سندرسمی و محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به پرداخت خسارت دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول غیابی بدوا ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واخواهی به همین شعبه و نسبت به تجدیدنظرخوانده دیگر قعطی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح

منبع
برچسب‌ها