مصداق ارتکاب بزه خیانت درامانت

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خرید زمین به نام خود توسط اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن بدون اذن اعضاء و تصویب در مجمع عمومی، از مصادیق بزه خیانت درامانت است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهمین: 1 - الف.، رئیس وقت هیات مدیره تعاونی مسکن... 2 - م، مدیرعامل وقت تعاونی مسکن... 3 - ح.، عضو سابق تعاونی مسکن... 4 - ق.، عضو سابق شرکت تعاونی مسکن مذکور 5 - م.م.، عضو سابق تعاونی مسکن... همگی آزاد با قرار کفالت، متهم است به مشارکت در خیانت درامانت نسبت به وجوه دریافتی از شکات (به عنوان اعضای تعاونی مسکن)، به مبلغ تقریبی یک میلیارد و شش صد و چهل میلیون ریال، موضوع شکایت آقایان و خانم ها: تمامی 56 اسامی نام برده شده و هیات مدیره جدید تعاونی مسکن با این توضیح که، حسب اظهارات شکات و محتویات پرونده، متهمین در قالب تعاونی مسکن، در حدود سال 1375 ، اقدام به انعقاد قرارداد با شکات پرونده نمودند و از هر یک وجوهی را نیز دریافت کرده اند و بر اساس توافق و مندرجات قراردادها، درمجموع قرار بر این بوده که قطعاتی از اراضی خریداری نموده و به هر یک از اعضاء دریکی از اراضی مذکور، قطعه زمینی را (به مساحت حدود 180 تا.... مترمربع) تحویل دهند لیکن، متهمین به جای خریداری و تحویل زمین به اعضاء، از محل وجوه دریافتی از آنان اقدام به خریداری یک دستگاه هتل در شهرستان مشهد و خریداری زمین برای خود (نه برای تعاونی مسکن) (بدون طرح و تصویب موضوع در مجمع عمومی و اذن شکات و سایر اعضاء) نموده اند. ضمنا قسمت هایی از وجوه را حیف ومیل نمودند. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و نیز نظریه تکمیلی کارشناسی (ص 183 ج 3 ) و باملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه شکات و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقرار متهمین از حیث انعقاد قرارداد با شکات و دریافت وجوه از آنان (به عنوان اعضای تعاونی) و سپس خریداری هتل و سایر اموال بدون اذن اعضاء و تصویب مجمع عمومی و طرح دفاعیات غیرموجه، درنهایت مجرمیت آنان را محرز دانسته و با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، هر یک از نامبردگان را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام آقایان ع. و الف. (کارمند وقت شرکت تعاونی)، مبنی بر معاونت در خیانت درامانت (معاونت با متهمین اصلی)، با توجه به فقدان دلایل کافی قانونی از حیث تبانی و وحدت قصد و.... لهذا، نامبردگان را مجرم ندانسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای بر برائت آنان صادر و اعلام می دارد. رای صادره (با توجه به حضور متهمین ردیف یک الی پنج، حداقل دریکی از جلسات دادگاه و اعلام دفاعیات) و سایر طرفین حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - م. 2 - الف. 3 - ق. 4 - م.م. تجدیدنظرخواهی آقای ح. (محکوم علیهم پرونده) و اعتراض شکات بدوی آقایان ر. و ی. و هیات مدیره محترم جدید تعاونی مسکن... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/11 شعبه --- دادگاه مجتمع کارکنان دولت تهران که متضمن محکومیت آقایان م. و الف. و ق. و م.م. و ح. به اتهام مشارکت در خیانت درامانت نسبت به وجوه دریافتی از شکات پرونده هر یک به دو سال حبس تعزیری می‌باشند و نامبردگان در مورد محکومیت خویش و شکات بدوی مذکور در مورد جبران خسارت وارده و رد عین مال غیرمنقول اعتراض نموده‌اند در موضوع اعتراض محکوم علیهم با توجه به شکایت عده زیادی از شکات تحقیقات معموله، نظریه کارشناسی و مفاد قراردادهای منعقده با شاکیان و خریداری یک دستگاه هتل در مشهد و زمین های خریداری شده برای غیر شکات بدون طرح و تصویب در مجمع عمومی و اذن شکات و پرداخت قرض الحسنه به غیر اعضاء درحالی که تعاونی واجد یک شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و توجها به این که طی مراحل دادرسی و یک سری توافقات متهمین رضایت شکات را جلب ننموده‌اند و در این مرحله از دادرسی دلیل و بینه ای که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید اقامه نکردند و رای دادگاه از جهات رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحا اصدار یافته مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید و در موضوع اعتراض شکات بدوی نیز مبنی بر عدم ذکر جبران خسارت های وارد و ضرر و زیان با توجه به این که صرف نظر از صحت وسقم آن موضوع واجد وصف حقوقی می‌باشد ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی نامبردگان ارشاد می‌شوند تا با تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نمایند. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سلیمی - کمالی

منبع
برچسب‌ها