اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که سند مورد استناد در اعاده دادرسی در پرونده محاکماتی موجود بوده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در ارتباط با خواسته سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری..... به طرفیت شرکت ب.(ق.ع.) به خواسته تقاضای صدور حکم تخلیه مورد اجاره (......موضوع قرار شماره... مورخ 1386/04/11 )با احتساب خسارات قانونی که با وکالت آقای م. ق. مطرح گردیده است بدین شرح که ضمن دادخواست ادعا گردیده است به موجب قرارداد شماره.... موضوع اجاره جز پلاک ثبتی..... به عنوان تالار....به اجاره خوانده محترم از تاریخ 1386/05/01 لغایت 1391/04/31 به مدت 5 سال داده شده و به لحاظ انقضا مدت اجاره و اعلام مکرر به نامبرده نسبت به تخلیه و تحویل عین مستاجره وقعی ننهاده است فلذا بنابرمراتب فوق و انقضاء مدت اجاره تقاضای تخلیه و تحویل عین مستاجره مطابق صورتجلسه تحویل مورد استدعا می‌باشد خوانده ابتدا به موضوع سابقه طرح دعوا و صدور قرار رد دعوی در پرونده مشابه که طی کلاسه --- مورد رسیدگی قرار گرفته است اشاره نموده و ایراداتی در ارتباط با عدم وجود ادله مرتبط با مالکیت عرصه و اعیان مطرح نموده است که مطالب مطرح شده مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و رسیدگی به موضوع خواسته با توجه به این موضوع که در ماهیت موضوع دعوا اتخاذ تصمیم نگردیده است ادامه پیدا نموده است با عنایت به این موضوع که مبنای تصرف خوانده قرارداد اجاره تنظیم شده با خواهان می‌باشد در ارتباط با مالکیت پلاک ثبتی شماره..... مفروز و مجزی شده از پلاک.... فرعی از اصلی مذکور در قریه.... تهران ذیل ثبت... استعلام لازم از اداره ثبت اسناد و املاک صورت پذیرفته که طی ثبت نامه شماره.... اعلام گردیده سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 13702/43 متر مربع به نام شهرداری... است گردیده و پلاک فوق به موجب صورتمجلس تفکیکی شماره.... به.... قطعه تفکیک گردیده است که با توجه به حاشیه صورتمجلس تفکیکی و گواهی دفتر املاک و اظهارات بایگانی نسبت به قطعات...-...-..-... تفکیکی از سوی مالک به اشخاص غیر واگذار و قطعات 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 تفکیکی کماکان در ید مالک متن باقی می‌باشد و تاکنون منجر به خروجی و صدورسند مالکیت به نام هیچ شخص حقیقی و حقوقی نگردیده است با عنایت به تقاضای مطرح شده مبادرت به صدور قرار کارشناسی گردیده که طی نظریه نخستین کارشناس اعلام گردیده پس از بررسی موضوع و پیاده کردن محدوده پلاک.... فرعی بر روی نقشه هوایی......و با عنایت به نقشه ثبتی پلاک موصوف ملاحظه گردیده است که ساختمان احداثی تالار.... به ابعاد 42 × 49 متر در محدوده پلاک ثبتی.... واقع است که در اراضی واقع در طرح فضای سبز شهرداری....می باشد و متعاقب اعتراض مطرح شده و تعیین هیات کارشناسی دو نفر از کارشناسان منتخب اعلام نموده‌اند 1 - طبق صورتمجلس تفکیکی شماره... زمین به قطعات مختلف تفکیک و مقدار 6394/28 متر مربع بیشتر از سند مالکیت به تصرف شهرداری درآمده است 2 - سند مالکیت علیرغم صورتمجلس تفکیکی اصلاح نشده است 3 - امور شهرسازی و معماری شهرداری.... در نقشه ترسیمی فضای سبز را مشخص نموده و عرصه باقی مانده را جز فضای سبز حفاظتی آورده است که سالن مورد نظر در آن بنا گردیده است و عرصه بدون سند مالکیت است که حفاظتی عنوان شده است 4 - اداره اوقاف خود را مستحق دانسته سالن را به شرح اجاره عادی به خوانده واگذار نموده است مجددا احد از کارشناسان منتخب ضمن ارائه گزارش اصلاحی اعلام نموده ملک مورد ترافع خارج از محدوده سند مالکیت... فرعی از... اصلی واقع گردیده و در محدوده پلاک... اصلی می‌باشد با عنایت به این موضوع که خوانده مبنای اقدام خود را در عدم تخلیه قرارداد تنظیم شده با موقوفه مرحوم.... با تولیت آقای پ. ا. عنوان نموند ضمن مکاتبه با شعبه پنجم محاکم عمومی شهرستان اسلامشهر پرونده های مطرح شده در ارتباط با موضوع مورد اختلاف از ناحیه موقوفه به طرفیت شهرداری با شماره بایگانی....و... به عنوان پرونده استنادی مطالبه گردیده و ملاحظه شد در پرونده ثبت شده به شماره... به موضوع دستور موقت به لحاظ عدم پرداخت و سپردن تامین قرار رد درخواست موقوفه مرحوم... به طرفیت آقای ق. ع. و سازمان میادین و میوه و تره بار صادر گردیده و ابلاغ نشده است و در پرونده با شماره بایگانی... موضوع خواسته موقوفه حاج.... به طرفیت آقایان ع. پ. و ق. ع. و سازمان میادین.... مبنی بر قلع و قمع مستحدثات و خلع ید و مطالبه اجرت المثل در نهایت به لحاظ عدم پرداخت هزینه کارشناسی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام شده است افزون بر آن هم در اسناد پیوست دادخواست دعاوی فوق الذکر و هم در قرارداد مورد اشاره خوانده به صراحت اشاره به پلاک.... اصلی گردیده است و نه پلاک..... و دلیلی مبنی بر مالکیت اداره اوقاف یا موقوفه به پلاک ثبتی.... ارائه نگردیده و موجود نمی‌باشد نتیجه استعلام انجام شده از اداره ثبت اسناد نیز موید این موضوع می‌باشد علی ایحال علیرغم اعتراض مطرح شده از ناحیه خواهان نسبت به نظریه کارشناسی مجددا استعلاماتی از اداره ثبت اسناد در جهت تعیین محل استقرار موضوع اجاره صورت پذیرفته و ضمن تشکیل جلسه رسیدگی مشخص گردیده خوانده علیرغم تنظیم قرارداد در تاریخ 1391/02/03 با موقوفه تا انقضا مهلت اجاره نسبت به پرداخت اجاره بها به خواهان اقدام می نموده است ( 1391/04/31 ) و ادعایی در ارتباط با مالکیت اعیانی مورد نظر و تعلق آن به خواهان وجود ندارد هر چند پس از تشکیل جلسات رسیدگی متعدد و انقضا زمان نسبتا طولانی از زمان طرح دادخواست( 1392/06/26 ) خوانده در تاریخ 1393/08/05 مدعی گردیده سند عادی دیگری نسبت به مالکیت عرصه محل سوله به مساحت 2000 متر مربع وجود دارد که تا کنون به آن استناد ننموده است بنابر این دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات صورت پذیرفته و با عنایت به انقضا مهلت قرارداد اجاره و عدم تمدید ان نتیجه استعلامات انجام شده و کارشناسی های صورت پذیرفته خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 466 - 469 - 494 قانون مدنی با اشاره به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و مواد 515 - 519 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستاجره و پرداخت هزینه دادرسی و کلیه خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و به استناد مواد 331 - 336 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر

مرادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

درخصوص درخواست اعاده دادرسی شرکت ب. با وکالت م. پ. به طرفیت سازمان میوه وتره بار شهرداری اسلامشهر نسبت به دادنامه شماره --- صادره از همین شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن دادنامه شماره --- صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی اسلام شهر عینا تائید گردیده.نظربه اینکه درمورد استناد مستدعی اعاده دادرسی به بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی باعنایت به اینکه رای صادره به شماره 1362/91 این شعبه از قالب قرار بوده ورای شماره --- صادره از این شعبه درقالب حکم فلذا تعارضی به استناد ماده مرقوم مشهود نیست همچنین استناد متقاضی مذکور به بند 7 ماده مرقوم از آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه سند مورد ادعائی مورخه 86/4/3 درصفحه 191 پرونده محاکماتی موجودبوده از اسناد مکتوم محسوب نمی گردد فلذا تقاضای مذبوربا مدلول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده ودر اجرای تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - ابراهیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی شرکت ب. گ. با وکالت م. پ. به طرفیت سازمان میوه وتره بار شهرداری....نسبت بدادنامه --- که طی آن تجدیدنظر خواه محکوم به تخلیه وتحویل عین مستاجره موضوع قرارداد شماره....مورخ 1386/04/11 بااحتساب خسارت قانونی گردیده است با توجه به روند رسیدگی واستعلامات به عمل آمده و اظهارات هیات کارشناسی دلیلی که موجب نقض دادنامه مورد اعتراض باشد ملاحظه نگردید.فلذا نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده 358 قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تاییدمیگردد.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - ابراهیمی

محتوای مرتبط (9 مورد)

قوانین (5 مورد)

عناوین و برچسب‌ها