موخره قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/6/20 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی