جمع بین تخفیف و تشدید مجازات

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که موجب تشدید مجازات است، در صورت احراز جهات مخففه، دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتورسیکلت فاقد گواهینامه به شماره انتظامی 118/79827 به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران؛ دادگاه با توجه به شکایت خانم ز. و گزارش مامورین انتظامی و نظریه کارشناس فنی تصادفات و گواهی پزشکی قانونی پیوست پرونده و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قرائن و امارات موجوده اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و ثابت تشخیص داده و با توجه به مطالبه دیه از ناحیه از شاکی و انتخاب شتر از انواع دیه توسط راننده مقصر و به استناد بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 714 از همان قانون متهم را به پرداخت نه هزارم دیه کامله برای کبودی زیر هر دو چشم و پلک فوقانی چشم راست در حق شاکیه به اضافه شش ماه حبس برای جنبه عمومی جرم محکوم می‌نماید. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شرفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. از دادنامه شماره --- - 22/05/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه رانندگی موضوع شکایت خانم ز. به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و تحمل شش ماه حبس محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده محکومیت به پرداخت دیه مطابق گواهی پزشکی قانونی می‌باشد اما صدمات وارده به تجدیدنظرخوانده مشمول ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375 است که با رعایت بند 1 ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات مقرر قانونی در ماده مذکور جزای نقدی می‌باشد و در صورتی که دادگاه وفق ماده 718 قانون مرقوم می خواهد کیفر تعیین شده تشدید نماید جزای نقدی قانونی تشدید می‌شود، بنابراین تعیین مجازات حبس صحیح نیست. بر همین اساس قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 68 را وضع نمود ازاین رو با اجازه حاصل از تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حبس مقرر به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی با رعایت مقررات کیفیات مخففه و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 تبدیل و اصلاح و متناسب می‌شود. تخفیف مجازات مرقوم به لحاظ فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه و وضعیت خاص وی منظور گردید و در موردی که قانون گذار اجازه تشدید مجازات را می دهد دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به شرح فوق تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی - رمضانی

منبع
برچسب‌ها