درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر تغییر شغل مستاجر ناشی از اجبار شهرداری تهران به علت مزاحم بودن شغل سابق باشد، به دلیل عدم احراز تقصیر یا تخلف مستاجر، حکم تخلیه صادر نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در تاریخ 1393/02/17 آقایان د. و ح. ق. به طرفیت خانمها م.، ر.، م.، ر. نام خانوادگی همگی ح.ع. و خانم م. ط. دعوایی به خواسته تخلیه به جهت تخلف مستاجر از مفاد قرارداد و تایید فسخ و مطالبه خسارت دادرسی اقامه کرده اند. وکلای خواهان در شرح دعوی اظهار داشتند موکلین از ورثه مرحوم م. ق. می‌باشند که مالک یک باب دکان به پلاک ثبتی..... فرعی از.....اصلی واقع در بخش.....تهران می‌باشند که منافع آن براساس سند رسمی اجاره به شماره....- 1344/12/24 برای شغل آهنگری واگذار شده است. لکن ورثه ی مستاجر بر خلاف مفاد قرارداد شغل آهنگری را به گل فروشی تغییر داده اند از اینرو به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور حکم به شرح مندرج در دادخواست را تقاضا دارند. دادخواست جلب ثالث: نظر اصلاح نام دو نفر از خواندگان به نیز تقدیم شده است. وکلای خواندگان در جلسه ی رسیدگی مورخ 1393/09/24 نخست ایراد شکلی نسبت به دعوی مطرح کردند بدین ترتیب که مشخصات کامل خوانده که م. ط. قید شده، م. وفازاده ط. است و دیگر اینکه ز.ه. اشتباها م. ه.ع. نوشته شده است. دادخواست جلب ثالث که تقدیم شده هم نام خانم ز. ه. آمده لکن خانم م. ط. به شکلی صریح اصلاح نشده است. در ماهیت امر اضافه شده که شغل آهنگری که در قرارداد از آن یاد شده، خصوصیتش مورد نظر نبوده است. آهنگری مربوط به سال 1344 بوده و دکان نیز در محله ی سیدخندان واقع شده با تغییر بافت محل، شهرداری اجازه استمرار این شغل را نداده و به عنوان شغل مزاحم چندین مرتبه نسبت به پلمپ دکان اقدام کرده است. سپس مراتب از شهرداری استعلام شده، شهرداری منطقه..... تهران پاسخ داد که واحد صنفی آهنگری جزء مشاغل مزاحم شهری محسوب و مشمول طرح انتقال است. دو مرحله نیز در سالهای 1381 و 1385 دکان پلمپ شده و سپس آهنگری به شغل گل فروشی تغییر یافته است. پاسخ به وکلای خواهان ابلاغ شده ایراد یا دفاعی مطرح نشده است. با توجه به مراتب، 1 ) ایراد نقص از حیث مشخصات خواندگان وارد نیست. با توجه به پیوست های دادخواست و دادخواست جلب، مخاطب دعوی بقدر کافی مشهود است و خواندگان موردنظر (خانم م. ب.. و خانم ز. ه.) نیز با علم به جریان دعوی علیه خود با معرفی وکیل به دفاع پرداخته اند از اینرو به رد دعوی اظهار نظر می‌شود. 2 ) در ماهیت قضیه از پاسخ شهرداری به دست می آید که حسب مقررات شهرداری که جزء مقررات آمره می‌باشد استمرار فعالیت کسبی به عنوان شغل آهنگری در دکان مورد اجاره میسر نبوده است. در این صورت هرگاه مستاجر به جهت الزام قانونی شغل دیگری که نسبت به شغل قبلی (که جزء مشاغل مزاحم است) برگزیند، که نه به مانند گذشته موجب سر و صدای نامتعارف گردد ونه مضرات شغلی سابق را دارد. نمی توان عمل مستاجر را تقصیر یا تخلف مورد نظر نقض در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر تلقی کرد. دو عامل الزام قانونی یا فورس ماژور و اقدام متعارف مستاجر که موجب ضرری در حقوق مالکانه هم نیست مانع اطلاق تخلف مندرج در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مورد حاضر است. از اینرو به استناد مفهوم ماده 1227 قانون مدنی ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی اصلی و جلب ثالث صادر واعلام میشود. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

نظرخواهان مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی....فرعی از.....اصلی بخش.....تهران به لحاظ تخلف مستاجر (مرحوم ع.الف. ح.ع. مورث تجدیدنظرخواندگان)و تغییر شغل مورد اجاره از آهنگری به گل فروشی با توجه به اینکه تغییر شغل ناشی از الزام و اجبار شهرداری تهران مشعر برمزاحم بودن شغل آهنگری و شمول طرح انتقال به خارج از تهران بوده است لذا به لحاظ عدم احراز تقصیر یا تخلف مستاجر حکم بر بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (5 مورد)

عناوین و برچسب‌ها