ماده 8 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

داوطلبانی که بر اساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌ شوند براساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌ رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌شوند.