ماده 7 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

سهمیه‌ های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.