مرجع رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه، در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور سند است.

رای خلاصه جریان پرونده

در خصوص دعوی آقای م. پ. به طرفیت ثبت احوال شهرستان ت. مبنی بر ابطال شناسنامه خواهان به شماره -* متولد 1360/01/23 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد سال 1367 با استدلال به اینکه دعوی خواهان در واقع تغییر و اصلاح تاریخ تولد او به بیش از 5 سال است که به صورت ابطال شناسنامه مطرح کرده است با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 200282 - 1394/03/31 به شایستگی ثبت احوال محل صادر پرونده را برای تائید قرار صادره به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و اظهارنظر در مورد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه سی و ششم دیوانعالی کشور (این شعبه) در این پرونده تغییر خواسته در جلسه دادگاه و صدور قرار عدم صلاحیت مجدد به شماره دادنامه --- - 1394/03/31 از طرف شعبه دوم دادگاه حقوقی ت. خلاف مقررات آیین دادرسی مدنی و قرار صادره غیرقابل تائید است و پرونده برای رعایت مقررات اعاده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل - فتوت نصیری سوادکوهی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها