بررسی شمول قید مذکور در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی شمول قید مذکور در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، بر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

پرسش

آیا قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً در مورد جرایم سازمان‌یافته می‌باشد و یا در مورد هر دو دسته از جرایم یعنی جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطرح می‌باشد؟

نظر هیات عالی

حکم مرقوم در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کلیه‌ جرایم سازمان‌یافته‌ای که مجازات آن‌ها مشمول ماده‌ 302 قانون مذکور می‌باشد؛ صادق است.

نظر اکثریت

قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از عبارت جرایم سازمان‌یافته ذکر شده است و صرفاً در مورد جرایم سازمان‌یافته مطرح می‌باشد و در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نیازی نیست که مجازات جرایم مذکور مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. درواقع دیدگاه و قصد قانون‌گذار این است که؛ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از هر درجه‌ای که باشند، دارای اهمیت و حساسیت هستند و به همین لحاظ قانون‌گذار جرایم سازمان‌یافته‌ای را که مجازات آن مشمول یکی از بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، در ردیف کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره مذکور ذکر نموده است.

نظر اقلیت

قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به هر دو دسته از جرایم یعنی هم دارای سازمان‌یافته و هم جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌باشد. درواقع قانون‌گذار در تبصره ماده 48 قانون مذکور، قصد داشته که حق داشتن وکیل انتخابی و حق ملاقات وکیل با متهمِ تحت نظر را، در برخی از جرایم محدود نماید و با توجه به اینکه تبصره ماده 48، درواقع برخلاف حقوق شهروندی متهم می‌باشد، باید آن را به صورت مضیق و محدود تفسیر کرد و از تفسیر موسع آن پرهیز کرد تا جرایم کمتری مشمول تبصره موردنظر گردد و حق داشتن وکیل و حق ملاقات وکیل با متهم در موارد بیشتری محقق و فراهم گردد.

منبع
برچسب‌ها