درخواست اعسار یا تقسیط محکوم به دیه پیش از اتمام مهلت قانونی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: محکوم علیه می‌تواند پیش از اتمام مهلت های معین شده برای پرداخت دیه جنایات عمدی،شبه عمدی و خطای محض درخواست اعسار و یا تقسیط خود را تقدیم دادگاه کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. ب. به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره --- مورخه 20 / 11 / 1394 ؛ نظر به اینکه تاریخ وقوع ایراد صدمه 1394/07/18 بوده و ملاک در ارزیابی وضعیت ملائت یا اعسار خواهان یک سال پس از ورود صدمه یعنی زمان تکلیف وی به پرداخت دیه می‌باشد، مستندا به ماده 8 و 12 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خواسته خواهان را در شرایط فعلی غیر وارد تشخیص و قرار رد دعوی مطروحه را صادر می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- وحید مهربان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1395 . 02 . 08 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که طی آن دعوی تجدیدنظرخواه آقای م. ب.به طرفیت آقای م. م.ث.به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به (به میزان پنج درصد دیه کامل از بابت دو جراحت دامیه سر و از بین رفتن یک درصد از موی سر) موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 11 . 20 صادره از همان دادگاه با این استدلال که ملاک در ارزیابی وضعیت ملائت یا اعسار خواهان یک سال از ورود صدمه یعنی زمان تکلیف وی به پرداخت دیه می‌باشد، مستندا به مواد 8 و 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 منتهی به قرار رد دعوی گردیده، ایراد و اشکال وارد است. چه آنکه برابر تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست. به عبارتی محکوم علیه می‌تواند پیش از اتمام مدت های معین شده در بندهای «الف»;، «ب»;، «پ»; ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یعنی در عمد ظرف یک سال قمری، شبه عمد ظرف دو سال قمری و در خطای محض ظرف سه سال قمری درخواست اعسار و یا تقسیط خود را تقدیم دادگاه کند. بدین لحاظ از آنجا که تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت دیه ظرف یک سال از زمان وقوع جنایت محکومیت جزایی حاصل نموده و تقدیم دادخواست وی در باب اعسار از پرداخت دیه به عنوان محکوم به مستلزم طی مهلت یک سال مقرر در بند «الف»; ماده 488 قانون اخیرالذکر نیست لذا دادگاه صدور قرار رد دعوی مشارالیه را بر این اساس برخلاف مدار و منهج قانونی تشخیص و در نتیجه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی

منبع
برچسب‌ها