ملاک تعیین درجه مجازات برای اعمال تعلیق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ملاک تعیین درجه مجازات برای اعمال مقررات تعلیق،میزان مجازات قانونی جرم بوده و تشدید مجازات از جانب دادگاه موجب تغییر درجه جرم ارتکابی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ر.پ.گ.خ. به موجب قسمتی از دادنامه فوق الذکر به اتهام فروش دو کیلو و هفتصد گرم تریاک و حشیش به تحمل پانزده سال و یک ماه حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت دویست و یک میلیون ریال جزای نقدی و بابت تهیه و نگهداری و مشارکت در نگهداری تریاک و حشیش و شیره تریاک به تحمل پنج سال و یک ماه حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت 61 میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال حشیش به پرداخت پنج میلیون و یکصد هزار ریال جزای نقدی و بابت نگهداری وافور نیز به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است که تحمل 9 سال از حبس نامبرده به مدت پنج سال تعلیق شده است، به این شرح که در پی گزارش واصله مبنی بر خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر توسط خانواده... مامورین پلیس مبارزه با مواد مخدر با اخذ مجوز قضایی از منزل نامبرده بازرسی نموده و مقداری تریاک و حشیش و شیره تریاک و دو حقه وافور کشف می‌نمایند (برگ 4 )، از نامبرده در مرجع انتظامی تحقیق شده که به اتهام نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر مکشوفه اقرار می‌نماید (برگ 10 ) صورت‌جلسه توزین مواد مخدر مکشوفه پیوست پرونده شده است (برگ 18 و 19 )، مجددا در تحقیقات انجام شده در بازپرسی به نگهداری و خرید و فروش تریاک و حشیش و شیره تریاک اقرار می‌نماید (برگ 26 الی 28 ) از احد از مامورین کاشف به نام آقای د.غ. پیرامون چگونگی موضوع تحقیق شده است (برگ 36 و 37 )، سوابق کیفری متهم اخذ و پیوست گردیده است (برگ 38 و 43 )، از نامبرده به شرح برگ 49 پرونده آخرین دفاع اخذ گردیده است، آقای ر.ب. طی شرحی از طرف متهمین اعلام وکالت می‌نماید (برگ 62 و 63 )، با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست (اوراق 72 الی 84 ) پرونده به دادگاه ارسال و به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/08/04 پرونده جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌گردد (برگ 86 ) و نهایتا در تاریخ 1393/09/18 پس از رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال می‌شود (برگ 106 ) در تاریخ 1393/09/25 و 1393/10/18 جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات متهمین و وکیل نامبردگان استماع و آقای ر.ب. طی شرحی استعفای خود را از وکالت آقای ر. پ. اعلام می‌نماید و در تاریخ 1393/10/24 مجددا جلسه دادگاه تشکیل و مراتب به نامبرده ابلاغ و اظهارات و دفاعیات وی استماع که ضمن قبول اتهامات وارده موضوع فروش مواد مخدر و نگهداری پنج کیلوگرم مواد مخدر غیر مکشوفه را انکار می‌نماید (برگ 123 و 125 و 126 ) دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می‌نماید (برگ 127 )، دادیار محترم اجرای احکام تعلیق 9 سال حبس متهم ردیف اول (آقای ر. پ.) به مدت پنج سال را به لحاظ اینکه تعلیق مجازات به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت حایز بوده و چون مجازات 15 سال و یک ماه حبس متهم از مجازات‌های درجه دو می‌باشد تعلیق آن صحیح ندانسته و آن را برخلاف موازین قانونی تشخیص و پرونده را جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌نماید (برگ 132 )، رئیس محترم دادگاه نیز به شرح صورت‌جلسه مورخ 1394/02/10 جرم ارتکابی را درجه سه تشخیص داده و متذکر شده است که تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی سبب خروج اصل جرم ارتکابی از درجه‌ای که در آن قرار دارد نمی‌شود (برگ 139 ) قاضی اجرای احکام از پاسخ رئیس محترم دادگاه قانع نگردیده و طی شرحی پرونده را جهت رسیدگی به دادستانی کل کشور ارسال نموده است (برگ 142 )، با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات بعدی آن پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. صورت‌جلسه مربوط به اعتراض قاضی اجرای احکام هنگام شور قرائت و بررسی خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. علیخانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ح. محمدی منور دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض رای به لحاظ اینکه مجازات پانزده سال و یک ماه جزء مجازات‌های درجه دو می‌باشد و به استناد مفهوم مخالف ماده 46 ق مجازات اسلامی قابل تعلیق نیست. در خصوص دادنامه شماره --- تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض قاضی اجرای احکام نسبت قسمتی از دادنامه که مربوط است به تعلیق مجازات محکوم‌علیه به لحاظ اینکه مستندا به بند 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر مجازات قانونی جرم مذکور 15 سال حبس می‌باشد که از جرائم درجه سه محسوب می‌گردد و به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی تعلیق مجازات وفق موازین قانونی جایز می‌باشد و اعمال تشدید مجازات به استناد ماده 134 قانون مرقوم موجب تغییر درجه جرم ارتکابی نمی‌گردد و از این حیث دادنامه مذکور فاقد ایراد موثر قانونی تشخیص و مستندا به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات بعدی آن ضمن رد اعتراض مطروحه عینا تایید می‌گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

علی علیا -حسین علیخانی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها