خوانده دعوی الزام به تنظیم سند خودرو

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو می‌بایست به طرفیت مالک رسمی خودرو در زمان طرح دادخواست مطرح شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان م.الف. به طرفیت خوانده م.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو هر کدام مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی رونوشت مصدق قرارداد استنادی که حاکی از انتقال خودرو موضوع دعوی به موجب عقد بیع به خواهان است و لایحه تقدیمی خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حضور نیافته و دفاعی نکرده است و سند مدرکیه خواهان مصون از تعرض و ایراد مانده است و پاسخ استعلام از پلیس راهور که حاکی از مالکیت رسمی خوانده است و اینکه انتقال سند از آثار بیع است؛ لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 10 و 219 و 221 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خورو به شماره انتظامی... به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکومٌ‌به در حق خواهان صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/24 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو به شماره انتظامی... به نام خواهان آقای م.الف. به انضمام پرداخت هزینه دادرسی در حق وی به شرح مضبوط در دادنامه مذکور گردیده، با عنایت به مندرجات لایحه پیوست، دادخواست تجدیدنظرخواهی و مداقّه در پاسخ استعلام به عمل آمده از پلیس راهور، خودرو موضوع نزاع در تاریخ 1392/10/24 با فک پلاک قبلی به نام خانم س.غ. انتقال‌یافته، با این وصف در زمان تقدیم دادخواست مورخ 1392/11/13 آقای م.االف. هیچ گونه مالکیت رسمی نسبت به خودرو مذکور نداشته و دادگاه محترم نخستین، دقیقا به پاسخ استعلام توجه نداشته‌اند مبنی بر اینکه م.الف. از جمله مالکین قبلی معرفی شده؛ علی‌هذا با عطف توجه به مراتب فوق‌الاشعار از آنجا که دعوی به طرفیت مالک رسمی نیز مطرح نشده، قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مادتین 358 و 348 قانون آیین دادسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با لحاظ ماده 2 قانون مرقوم، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی

منبع
برچسب‌ها