مفارقت جسمانی و تحقق عسروحرج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مفارقت جسمانی زوجین از اسباب تحقق عسر و حرج در دعوی طلاق از ناحیه زوجه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ن.ی. به طرفیت آقای ع.ق. به‌ خواسته طلاق به موجب فتوکپی مصدق سند نکاحیه پیوستی به شماره ترتیب... صادره از دفترخانه... تهران علقه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم می‌باشد زوجه و وکیل وی به موجب دادخواست تقدیمی و حضور در جلسه دادرسی اظهار داشت که در سال 1382 به صورت شرعی و قانونی با خوانده ازدواج نموده است ثمره آن یک فرزند مشترک پسر 7 ساله می‌باشد زوج نفقه‌ای به وی نداده است و مدت 4 سال است که مفارقت دارند و شکایت متعددی علیه وی مطرح نموده است توهین می‌کند قادر به ادامه زندگی مشترک با وی نمی‌باشد لذا تقاضای طلاق دارد لذا مراتب اختلاف زوجین به داوری ارجاع که در نهایت سعی و تلاش دادگاه به انضمام داوران منتخب در اصلاح ذات‌ البین موثر واقع نگردید و همچنان اصرار به جدایی داشته لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و خوانده و دفاعیات متقابل آنان و ملاحظه دادنامه‌های متعدد پیوست پرونده که حکایت از طرح دعاوی و شکایت متعدد آنان علیه یکدیگر دارد همین امر موید آن است که آنان تفاهم اخلاقی و سازگاری نداشته فقط موجب عمیق‌تر شدن اختلافات آنان می‌شود و ادامه زوجیت آنان ممکن است تبعات جبران ناپذیر داشته باشد بخصوص اینکه زوجین مدت 4 سال مفارقت داشته و همین مفارقت موجب از بین رفتن و یا کاهش علاقه آنان به یکدیگر می‌شود لذا دادگاه ادامه زندگی بیشتر آنان را مصلحت ندانسته و عسر و حرج زوجه را محرز دانسته دعوای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1119 و 1130 قانون مدنی و ماده 27 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی حکم به طلاق زوجه صادر و اعلام می‌نماید و زوجه می‌تواند به دفترخانه مراجعه و با بذل یک سوم از مهریه بجز آنچه دریافت نموده قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر نسبت به اجراء طلاق اقدام نماید سردفتر به نمایندگی از این دادگاه می‌تواند نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و نوع خلع نوبت اول می‌باشد اقدام نمایید وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده زوجه نسبت به سایر حقوق مالی زوجه در این پرونده ادعائی ننموده است در خصوص حضانت فرزند با توجه به تقاضای خوانده و سن طفل با پدر و مادر هفته‌ای 24 ساعت از ساعت 5 عصر پنجشنبه لغایت 5 عصر جمعه حق ملاقات دارد رای صادره به استناد مواد 330 و 334 و 336 حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و اعتبار رای صادره وفق ماده 33 قانون حمایت خانواده جدید شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجام‌ خواهی می‌باشد و همچنین دفترخانه مکلف است به رعایت مواد 32 و 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - نوری

رای دادگاه بدوی

با توجه به تقاضای خوانده مبنی بر اشتباه صورت گرفته در دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/21 که قید گردیده ثمره ازدواج زوجین یک فرزند مشترک پسر 8 ساله می‌باشد در حالی که زوجین دارای 2 فرزند مشترک پسر به‌ نام ع. متولد 1383 و الف. متولد 1385 می‌باشد که به تبع آن در خصوص حضانت فرزند مشترک پسر 10 ساله تعیین تکلیف گردیده است ولی حضانت فرزند 8 ساله بلاتکلیف می‌باشد که به ‌موجب این رای اصلاح و تکمیل می‌گردد و حضانت پسر 8 ساله به‌نام الف. نیز با توجه به تقاضای زوج (پدر) و سن طفل با پدر می‌باشد و مادر هفته‌ای 24 ساعت از ساعت 5 عصر پنجشنبه لغایت 5 عصر جمعه حق ملاقات دارد رای اصلاحی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - نوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/21 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران با رای اصلاحی به شماره دادنامه --- مورخ 1393/06/11 صادره از همان شعبه که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ن.ی. به طرفیت تجدیدنظرخواه به‌ خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه --- حکم به صدور طلاق خلع نوبت اول تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی در باب مفارقت 4 ساله زوجین که از اسباب تحقق عسروحرج بوده صحیح به نظر می‌رسد و راجع به حقوق مالی زوجه بغیر از میزان دریافت از مهریه مافی ‌القباله یک سوم مهریه را در قبال طلاق بذل و نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی طرح نشده است راجع به حضانت فرزند مشترک مطابق دادنامه و رای اصلاحی تعیین تکلیف گردیده است و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌ عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به‌ عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌ عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور است.

رییس و مستشار دادگاه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی- ارژنگی

منبع
برچسب‌ها