رای شماره 674 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/97/3719 شماره دادنامه: 9909970906010674 تاریخ: 15/4/99

شاکی: آقای فرشید بنده علی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (8) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی به شماره 116002/ت35253ه- مورخ 18/9/85 مصوب هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده (8) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی به شماره 116002/ت35253ه- مورخ 18/9/85 مصوب هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 8: نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی مصوب هیات وزیران به شماره فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، چنین مقرر داشته است که: « کلیه نواحی صنعتی ایجاد شده توسط وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ تصویب این قانون، مشمول قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی استانی مصوب سال 1362 و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرکت شهرک های صنعتی بوده و از امتیازات مقرر در آنها برخوردار می گردند ». به همین منظور ماده 8 آیین‌نامه اجرایی معترض عنه، نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور نواحی صنعتی روستایی را همانند نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی دانسته است. علی ایحال نظر به اینکه اطلاق ماده 8 آیین‌نامه مذکور موجب شده تا علاوه بر امتیازات مندرج در قوانین راجع به شرکت شهرک های صنعتی استانی، تکالیف مقرر در این قوانین و مقررات از جمله: لزوم انعقاد مجدد قرارداد واگذاری با شرکت شهرک های صنعتی استانی و پرداخت حق بهره برداری ناشی از آن، موضوع پیوست دستورالعمل های سالانه بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی، بر مالکین و بهره برداران واحدهای صنعتی انتقال یافته نیز تسری یابد، لذا مصوبه مورد شکایت بنابر جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است:

1- هدف قانونگذار از وضع قانون مذکور، صرفاً تغییر دستگاه اجرایی متولی امور نواحی صنعتی مورد بحث (از سازمان جهاد کشاورزی به شرکت شهرک های صنعتی) به جهت تامین بهتر منافع عمومی جامعه بوده و نه تضییع حقوق مالکانه اشخاص ذینفع. بنابراین اطلاق ماده (8) آیین‌نامه یاد شده که موجب تحمیل تکالیف و محدودیت های موجود در قوانین و مقررات حاکم بر اداره امور شهرکهای صنعتی آن هم بدون جبران خسارت بر حقوق مالکین و بهره برداران واحدهای صنعتی انتقالی شده، بر خلاف قرار و مقصود قانونگذار از وضع قانون مذکور است.

2- با توجه به اینکه مالکین و بهره برداران واحدهای مذکور، پیشتر و در زمان حاکمیت قوانین سابق سازمان جهاد کشاورزی، تکالیف قانونی خود را جهت اخذ پروانه بهره برداری انجام داده و در حال حاضر دارای حقوق مکتسبه قانونی مربوطه می‌باشند، لذا ایجاد هرگونه محدودیت یا وضع تکلیف مجدد بر اجرای این حقوق، مغایر با اصل برابری افراد در مقابل هزینه های ناشی از اقتدارات عمومی دولت می‌باشد.

3- در آنجا که حقوق مکتسبه سابق افراد مصون از تعرض و مانع از اجرای فوری اثر قانون موخر می‌باشد و به همین دلیل قانونگذار در فراز آخر ماده واحده قانون فوق الذکر، مالکین و بهره برداران واحدهای مستقر در نواحی صنعتی انتقالی را صرفاً مشمول امتیازات قوانین و مقررات راجع به اداره امور شهرکهای صنعتی دانسته است، با این وجود اطلاق ماده 8 آیین‌نامه معترض عنه عملاً موجبات تعارض قوانین - در بعد زمان - از حیث رعایت حقوق سابق و مکتسبه افراد را نیز فراهم نموده است.

با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال ماده (8) آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و ترتیب اثر آن به زمان تصویب مصوبه را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، خواستارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 17/2/1398، پاسخی واصل نشده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به اینکه مطابق قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی کلیه نواحی صنعتی ایجاد شده توسط وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب این قانون مشمول قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد و مقرر گردید که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت چهار ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد بنابراین ماده 8 آیین‌نامه اجرایی در راستای ماده واحده به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد در ضمن شاکی علت و دلایل مغایرت ماده 8 آیین‌نامه را با ماده واحد اعلام نکرده است. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای فرشید بنده علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی به شماره 116002/ت35253ه- مورخ 18/9/85 مصوب هیات وزیران موضوع در جلسه مورخ 8/4/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق قانون ماده واحده مصوب سال 1384 کلیه نواحی صنعتی ایجاد شده توسط وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب قانون مشمول قانون راجع به تاسیس شرکتهای صنعتی مصوب سال 62 و اصلاحیه بعدی آن بوده و مقرر گردیده که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف مدت 4 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. بنابراین ماده 8 آیین‌نامه اجرایی در راستا و حدود ماده واحده به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها