اصل حاکم در پرداخت نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در عقد ازدواج دائم نفقه زن به عهده شوهر است و پس از احراز رابطه زوجیت، وی مستحق دریافت نفقه است و زوج باید دلیل پرداخت نفقه را به دادگاه ارائه کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.ث. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای س.ث. به خواسته مطالبه نفقه به مبلغ بیست میلیون ریال از تاریخ 1391/02/23 تا تاریخ 1392/12/03 ، نظر به اینکه رابطه زوجیت به دلالت فتوکپی مصدق سند ازدواج مضبوط در پرونده محرز می‌باشد و با عنایت به اینکه در عقد ازدواج دائم نفقه زن به عهده شوهر می‌باشد و با توجه به اظهارات وکیل خواهان و تمکین خواهان از شوهرش و دفاعیات غیرموجه خوانده و دلیلی نیز بر پرداخت نفقه به دادگاه ارائه نداده است، لذا دعوی خواهان وارد است. دادگاه به استناد مواد 1102 - 1106 - 1107 - 1111 - 1206 از قانون مدنی خوانده را به پرداخت اصل خواسته و خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهریار - نورانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ث. به طرفیت خانم م.ث. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تادیه مبلغ بیست میلیون ریال بابت نفقه معوقه همسرش از تاریخ 1391/02/23 تا تاریخ ‌ 1392/12/03 محکوم شده‌ است، با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین در جلسه این دادگاه، تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست. لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی - موسوی

منبع
برچسب‌ها