تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۰۹

پیام: در عقد ازدواج دائم نفقه زن به عهده شوهر است و پس از احراز رابطه زوجیت، وی مستحق دریافت نفقه است و زوج باید دلیل پرداخت نفقه را به دادگاه ارائه کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.ث. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای س.ث. به خواسته مطالبه نفقه به مبلغ بیست میلیون ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۳ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۳، نظر به اینکه رابطه زوجیت به دلالت فتوکپی مصدق سند ازدواج مضبوط در پرونده محرز می‌باشد و با عنایت به اینکه در عقد ازدواج دائم نفقه زن به عهده شوهر می‌باشد و با توجه به اظهارات وکیل خواهان و تمکین خواهان از شوهرش و دفاعیات غیرموجه خوانده و دلیلی نیز بر پرداخت نفقه به دادگاه ارائه نداده است، لذا دعوی خواهان وارد است. دادگاه به استناد مواد ۱۱۰۲ - ۱۱۰۶- ۱۱۰۷- ۱۱۱۱- ۱۲۰۶ از قانون مدنی خوانده را به پرداخت اصل خواسته و خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی خانواده شهریار - نورانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ث. به طرفیت خانم م.ث. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ صادره از شعبه ۲۴۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه مبلغ بیست میلیون ریال بابت نفقه معوقه همسرش از تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۳ تا تاریخ ‍۱۳۹۲/۱۲/۳ محکوم شده‌ است، با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رأی و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین در جلسه این دادگاه، تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست. لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس ومستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی - موسوی