نظریه مشورتی شماره 7/98/551 مورخ 1398/04/31

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/551
شماره پرونده: 98-25-551 ک

استعلام:

احتراما همان طور که مستحضرید به موجب مفاد ماده 551 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت تعلیق اجرای مجازات قاضی اجرای احکام کیفری محکومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه جلب و با حضور محکومٌ‌علیه دستور یا دستورهای دادگاه چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید. همچنین در ماده 6 آئین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط قرار تعویق صدور حکم نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های حبس مصوب 1398/2/3 رئیس محترم قوه قضائیه بیان شده: پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه قاضی اجرای احکام مرتکب را احضار و دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجراء را به وی تفهیم و همچنین شیوه هایی که امکان نظارت مامور مراقبتی در طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم می آورد به وی تفهیم می کند علیهذا از عطف توجه به مفاد مواد فوق الاشاره این گونه به ذهن متبادر می‌شود که احضار محکومٌ علیه متعاقب صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به مواردی است که قرار مزبور به نحو مراقبتی صادر شده و محکومٌ‌علیه مکلف به اجرای دستور یا دستورهای دادگاه باشد چرا که در این قسم از قرار تعلیق اجرای مجازات تفهیم دستور یا دستورهای دادگاه آموزش چگونگی اجراء شیوه های نظارت مامور مراقبتی و ضمانت عدم اجرای دستورات مفهوم و مصداق می‌یابد والا در قرار تعلیق اجرای مجازات به نحو ساده تفهیم دستورات آموزش شیوه اجراء و... جایگاهی ندارد بر این اساس خواهشمند است ارشاد فرمائید در صورتی که دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را به نحو ساده صادر نماید آیا قاضی اجرای احکام موظف است محکومٌ‌علیه را احضار در صورت عدم حضور بدون عذر موجه جلب و مفاد قرار و ضمانت عدم رعایت آن را به وی تفهیم نماید یا اینکه احضار محکوم علیه وتفهیم موضوعات مندرج در ماده 551 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 6 آئین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط قرار تعویق صدور حکم نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس اختصاص به قرار تعلیق اجرای مجازات به نحو مراقبتی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود؛ لذا اگر تعلیق اجرای مجازات به طور ساده باشد، نیازی به احضار و جلب محکوم و تفهیم و ابلاغ مجدد توسط قاضی اجرای احکام نیست و آنچه در ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 6 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و... مصوب 1398/2/3 ریاست محترم قوه قضاییه آمده است، ناظر به تعلیق اجرای مجازات به صورت مراقبتی است که دادگاه محکوم را مکلف به انجام دستور یا دستورهایی در مدت ایام تعلیق نموده است و محکوم مکلف به اجرای آنهاست و قاضی اجرای احکام طبق ماده اخیرالذکر باید محکوم را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب و چگونگی اجرای دستور یا دستورهای دادگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ نماید.

منبع