رای شماره 824 و 825 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع/9900270 و 9900356 شماره دادنامه:825- 9909970906010824 تاریخ: 16/6/99

شاکیان:آقایان یحیی الطافی و مهدی مرجانی

طرف شکایت:سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 543420 مورخ 25؍9؍1398 سازمان اداری و استخدامی کشور

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است که شکات به آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده اند.

متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

در راستای نیل به اهداف مقرر در بند (الف) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دایر بر کاهش حجم و منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین به منظور ایجاد ظرفیت لازم برای اجرای تدابیر دولت تدبیر و امید مبنی بر بهره گیری از توانمندی های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست های مدیریت حرفه ای و افزایش سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره 1351824 مورخ 30؍5؍1396 شورای عالی اداری بر اساس بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌دارد " دستگاه اجرایی می‌تواند کارمند خود را با حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال بازنشسته نمایند" مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا با استفاده از اختیار حاصل از بند مذکور نسبت به بازنشسته نمودن کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پآیین تر در مشاغل تخصصی و غیرتخصصی با سی سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با سی سال سابقه خدمت دولتی در صورت تقاضای ذینفعان و سی و پنج سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی اقدام لازم معمول و سپس مطابق بخشنامه شماره 383689 مورخ 14؍7؍1398 این سازمان شماره مستخدم آنان در سامانه کارمند ایران ابطال گردد. همچنین شایسته است کلیه دستگاه های اجرایی اختیار بازنشستگی را در مورد کارمندان دستگاه های اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص و در خصوص مشمولین کلیه صندوق های بازنشستگی برابر مقررات مربوط اعمال نمایند. جمشید انصاری (معاون ریسس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور)

دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت: مقرره مورد شکایت مغایر با بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری است چرا که شرط بازنشستگی در مجموع سن و سابقه خدمت است ولی طی مقرره مذکور این همزمانی شروط دوگانه نقض شده است و از سوی دیگر مبنای بازنشستگی عدم نیاز دستگاه اجرایی به خدمات کارمند است در حالی که در مقرره مذکور این مبنا نقض شده است و از سوی دیگر بند ث ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته دستگاه های اجرایی نمی توانند ایثارگران را به عنوان نیروی مازاد اعلام کنند که در بخشنامه مذکور این ممنوعیت لغو شده است و در هر حال این مقرره مغایر قوانین حمایتی ایثارگران و امکان ادامه خدمت ایشان تا 35 سال و یا امکان اعاده به خدمت ایشان می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: بخشنامه مذکور اختیارات دستگاه های اجرایی برای بازنشسته کردن اشخاص را سلب نکرده و مغایرتی با ضوابط قانونی خاص ایثارگران ندارد و دادخواست ها کلی بوده دلایل و جهات اعتراض بیان نشده است و بخشنامه مذکور وفق قوانین و مقررات صادر شده است.

پرونده در جلسه هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات با اکثریت بیش از سه چهارم مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:« حداقل سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.»، بنابراین از آنجایی که در مقرره مورد شکایت اولاً با توجه به سیاست های کلی دولت بر اختیار دستگاه های اجرایی برای اعمال اختیار خود تاکید شده و برای آنها ممنوعیت ایجاد نکرده است، ثانیاً مفاد موصبه مورد شکایت منطبق با بند الف ماده 103 قاون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد،ثالثاً ایثارگران تابع مقررات خاص خود بوده و مفاد بخشنامه در مقام محدود نمودن مقررات حاکم بر بازنشستگی ایثارگران نمی‌باشد بلکه در قسمت انتهایی بخشنامه بر رعایت قوانین و مقررات خاص تاکید شده است. بنابراین و من حیث المجموع مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون احراز نشد و قابل ابطال نمی‌باشد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها