رای شماره 44 مورخ 1381/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 61/80

شاکی: خانم ندا عبده

موضوع: ابطال بند 27 صورتجلسه 248 شورای طرح و بررسی (شهرداری تهران)

تاریخ رای: یکشنبه 8 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 44

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در سال 1375 از شهرداری منطقه 2 تهران برای قطعه زمین واقع در سعادت آباد در خواست صدور پروانه ساختمانی نموده و شهرداری در پاسخ اعلام داشته زمین مزبور طبق بند 27 صورتجلسه 248 شورای طرح و بررسی تهران موضوع طرح 37/9000 در طرح فضای سبز قرار دارد و به این دلیل غیر قانونی از صدور پروانه ساختمانی خودداری نموده است. با عنایت به بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 1373/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم بر ابطال بند 27 صورتجلسه 248 شورای طرح و بررسی و الزام شهرداری منطقه 2 تهران به صدور پروانه ساختمانی را می نمایم. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8224/317 مورخ 1379/05/30 اعلام داشته اند ملک پلاک ثبتی مورد بحث به صورت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 80/328 متر مربع می‌باشد. نظریه مورخ 1375/09/26 قسمت طرح تفصیلی بر آن اساس اصلاح گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت لاسلام و المسلیمن دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و برسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت داری اعتراض نسبت به آیین‌نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت مطروحه متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوق الذکر نیست موردی برای رسیدگی و امعان نظر نیست به آن در هیت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه 18 بدوی اعاده می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی

منبع