تکلیف واحد اجرای کیفری در جایی که مقررات مجازات جایگزین حبس از سوی دادگاه اعمال نشده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/18
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

تکلیف واحد اجرای کیفری در جایی که مقررات مجازات جایگزین حبس از سوی دادگاه اعمال نشده

پرسش

چنانچه برابر با قانون مجازات اسلامی، شخص مرتکب جرم مشمول مقررات جایگزین حبس گردد و دادگاه در رای صادره به آن توجه ننماید و مقررات مجازات جایگزین حبس را اعمال نکرده باشد در مرحله ی اجرای حکم قاضی اجرای احکام کیفری مجوزی برای درخواست اعمال مقررات جایگزین حبس از دادگاه دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

قاضی اجرای احکام باید به تکلیف مقرر در ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری عمل نماید.

نظر اکثریت

برابر مقررات ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن که مقرر داشته است: « هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر کننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند.» قاضی اجرای احکام کیفری مجوز درخواست اعمال مقررات جایگزین حبس از دادگاه را دارد و در صورت عدم پذیرش درخواست اعمال مقررات جایگزین حبس توسط دادگاه در صورتی که مجازات مقرر مشمول مقررات ماده 65 و 66 قانون مارالذکر باشد و دادگاه تکلیف به صدور حکم جایگزین حبس داشته باشد باید دادستان مجری حکم وفق مقررات بند چ ماده 474 قانون اخیرالذکر از حکم صادره درخواست اعاده دادرسی نماید.

نظر اقلیت

هرچند که قاضی اجرای احکام کیفری اختیار درخواست اعمال مقررات جایگزین حبس را دارد اما اگر مقررات جایگزین حبس از موارد اختیاری باشد که دادگاه مخیر به صدور آن می‌باشد در قالب مقررات ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه ورود و مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید ولی اگر از موارد تکلیف دادگاه به اعمال مقررات جایگزین حبس باشد و دادگاه به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد صرفاً از طریق اعاده دادرسی قابل پیگیری می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها