مرجع رسیدگی به ابطال عملیات اجرایی ثبت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت، پس از تنظیم و امضا صورتمجلس مزایده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رای خلاصه جریان پرونده

خواهان‌ها 1 - خانم ف. پ.. ‌ن. 2 - آقای ف. و. دادخواستی به طرفیت خواندگان 1 - بانک ا..... 2 - اداره ثبت اسناد و املاک... به خواسته ابطال عملیات اجرایی (مزایده مورخ 1391/12/13 راجع به فروش دو واحد آپارتمان) به دادگاه عمومی تبریز تقدیم و با شرح دعوی به استناد دلایل مذکور در دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده اند. پرونده به شعبه --- دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/30 به استناد ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک.... صادر کرده است.پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز شایسته تایید نیست، زیرا برحسب مستفاد از ماده 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 قوه قضائیه پس از تنظیم و امضا صورت‌مجلس مزایده، رسیدگی رییس اداره ثبت به شکایت از عمل اجرا فاقد جواز قانونی است. بنا به مراتب و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

جواد اسلامی - حسن قاسمی

منبع

عناوین و برچسب‌ها