مرجع صالح رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/24

قرار عدم صلاحیت

در خصوص شکایت خانم م. مهدوی زاده با وکالت خانم ز. م. علیه رئیس اتاق اصناف شه ری آقای ع. حاج ابن علی دایر به جعل و استفاده از اسناد مجعول با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به اینکه اولا محل وقوع بزه احتمالی حوزه قضایی شهر ری می‌باشد و ثانیا به موجب ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادسرای محل وقوع بزه می اشد و ثالثا صلاحیت این دادسرا در خصوص مسولین ادارات شهرستان های استان تهران برابر ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری تعریف گردیده این در حالی است اتاق اصناف اداره دولتی محسوب نمی شود و به موجب قانون فهرست موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی این نهاد در زمره موسسسات عمومی غیر دولتی هم نیامده است به نظر می سد که رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت حوزه قضایی شهر ری می‌باشد لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ری صادر می‌نماید مقرر می‌دارد دفتر پس از موافقت سرپرست محترم دادسرا پرونده از امار شعبه کسر و جهت حل اختلاف به دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران ارسال شود.

بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 28 کارکنان دولت- سیدعباس حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/29

رای دادگاه

در این پرونده بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران (کارکنان دولت)و دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری هریک به شایستگی دیگری از خود نفی صلاحیت کرده و اختلاف در صلاحیت محقق شده است دادگاه با توجه به این شکایت پرونده جرایم جعل و استفاده از سند مجعول علیه رییس اتاق اصناف شهرری می‌باشد و اتاق اصناف اداره دولتی محسوب نمی شود و به موجب قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی این نهاد در زمره موسسات عمومی غیر دولتی هم نیامده است ضمن پذیرش استدلال بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای به تشخیص صلاحیت دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرری صادر و اعلام و به این نحو رفع اختلاف می‌شود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محسن اهوارکی - یوسف رمضانی

منبع
برچسب‌ها