تجدید داخواست اعسارشرط اقامه مجدد دعوی اعسارتاثیردریافت وجه بر اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پس از صدور حکم قطعی بر رد دعوی اعسار؛ اقامه مجدد دعوی اعسار منوط به ارائه دلیل جدید مبنی بر اعسار است. اگر مدعی اعسار از پرداخت محکوم به؛ مالی(وجه) دریافت کرده باشد؛ پذیرش اعسار وی منوط به ارائه دلیل مبنی بر تلف مال است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/29

رای داگاه

در خصوص دادخواست الف. و ع. ن. به طرفیت بانک صادرات به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به نظر به اینکه خواهان به موجب مندرجات پرونده اعلام داشته قادر به پرداخت محکوم به موضوع دادنامه --- - 93 صادره از این شعبه نمی‌باشد واین امر به تایید مسجلین ذیل استشهادیه رسیده است وتقاضای اعسار وتقسیط آن را نموده است دادگاه با ملاحظه شهاد ت شهود واظهارات خواهان ودفاعیات غیر موجه وغیر موثر خوانده وعدم تعرض به شهادت شهود ادعای خواهان را مطابق با قواعد تشخیص مستندا به مواد 1 و 23 قانون اعسار با قبول اعسار خواهان حکم به تقسیط محکوم به موضوع دادنامه نامبرده بیست میلیون تومان پیش قسط وماهیانه مبلغ 15/000/000 ریال تااتمام آن در حق خواهان صادر می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانرفیع خدایاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/29

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم س. الف.پ. به وکالت از بانک صارات ایران (سرپرستی جنوب تهران) به طرفیت اقای الف. ن. 2 - ع. ن. نسبت به دادنامه شماره --- تاریخ 1394/06/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به قبول اعسار از پرداخت محکوم به وتقسیط آن صادر شده است وارد می‌باشد زیرا دادگاه محترم نخستین (علیرغم استدلال بیان شده در دادنامه --- مورخ 1394/05/26 صادره از دادگاه تجدیدنظر ورای قطعی بر رد اعسار آنان صادر شده است) بدون اینکه امر جدیدی حادث شده باشد در تاریخ 1394/06/29 یعنی حدود یک ماه بعد از آن دادنامه قطعی مبادرت به دادنامه یادشده کرده است و دراین دادگاه در این مرحله از دادرسی نیزتجدیدنظرخواندگان مدرکی که نشاندهنده اعسار آنان باشد ارائه نشده است ودادگاه در اجرای کشف حقیقت وتوجه به ماده 199 همان قانون با توجه به اینکه مکررا اظهار می کردند که هیچ وجهی از بانک دریافت نکرده اند وصرفا مبلغ 135 میلیون تومان ضمانت بوده است که تجدیدنظرخواه مدارک ومستندات خود را ارائه ومبلغ یادشده به حساب اقای الف. ن. خوانده اول واریز وحسب چکهای صادره از ناحیه وی و برادرش خوانده ردیف دوم آقای ع. ن. دریافت کرده بود و ادعا واظهارات آنان مطابق با مدارک یادشده نبود ودر نتیجه دلیلی نیز در تلف آن مبلغ ارائه نداده اند، علیهذا دادگاه به استناد قسمت صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض ورای بر ابطال دعوی اعسار آنان صادر می‌نماید واین رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها