موخره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون ‌فوق مشتمل بر بیست و سه ‌ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/5/31 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی