ماده 45 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌ های فوق بر اساس ماده 11 این تعرفه و تبصره‌ های ذیل آن خواهد بود.
تبصره 1 - دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل 40 درصد حق‌ الزحمه ارزیابی مندرج در ماده 11 این تعرفه میباشد.
تبصره 2 - حق‌ الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود.
تبصره 3 (الحاقی 1402/08/20)- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل 10/000/000 ریال و حداکثر بر اساس ماده 9 این تعرفه خواهد بود.