مرجع صالح رسیدگی به دعوی اثبات جعلیت سند مال غیرمنقول

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی اثبات جعلیت سند مال غیر منقول، با توجه به اینکه مال غیر منقول، به صورت مستقیم موضوع دعوی نیست؛ دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ب. ن. به وکالت از آقای ع. س. علیه آقای ع. الف. و غیره دادخواستی به خواسته صدور حکم اثبات جعلیت سند عادی مورخه 53/6/10 به دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرج تقدیم کرده و پرونده به شعبه هیجده دادگاه ارجاع شده است نشانی هر ده نفر خوانده رد تهران اعلام شده است و این دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 93/7/27 با توجه به نشانی خواندگان قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های حقوقی تهران اعلام نموده است. پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح گردیده است و این دادگاه پس از رسیدگی به این موضوع در نهایت با صدور دادنامه شماره --- - 94/2/8 استدلال نموده است با توجه به اینکه دعوای مطروحه مربوط به مال غیرمنقول می‌باشد و براساس ماده 12 قانون آیین دادرسی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی کرج صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه خواسته خواهان اثبات جعلیت سند عادی است و این دعوی ارتباطی با اموال غیرمنقول ندارد و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول موضوع ماده 12 در خصوص دعاوی است که مال غیرمنقول به صورت مستقیم موضوع دعوا قرار گیرد که در مورد خواسته خواهان چنین وضعیتی وجود ندارد و موضوع مشمول ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد لذا با پذیرش نظریه شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرج و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی تهران در اجرای تبصره ماده 27 قانون مذکور در خصوص موضوع حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

محمد بارانی - علی اکبری

منبع
برچسب‌ها