نظریه مشورتی شماره 7/97/1508 مورخ 1397/05/22

تاریخ نظریه: 1397/05/22
شماره نظریه: 7/97/1508
شماره پرونده: 1343-1/168-96

استعلام:

در مواردی که در پرونده مباشر و معاون جرم وجود دارد و جرم هم قابل گذشت است و شاکی نسبت به معاون جرم اعلام گذشت می‌نماید آیا می توان قرار موقوفی تعقیب معاون جرم را صادر نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد 3، بند ب ماده 13، 264، 283، 365 و 366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متهمی که نسبت به وی اعلام گذشت شده است، موقوف می‌شود و لذا قاضی مربوطه در دادسرا یا دادگاه ضمن ادامه رسیدگی به اتهام مباشر جرم، می‌تواند بلافاصله پس از اعلام گذشت شاکی خصوصی در این جرایم نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص معاون جرم که نسبت به وی اعلام گذشت شده است، اقدام و یا اینکه علی‌رغم موقوفی نمودن تعقیب نسبت به متهم مزبور (معاون جرم) پس از انجام رسیدگی در خصوص اتهام مباشر جرم و به صورت توأمان نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام نماید.

منبع