نقل و انتقال منافع ملک توقیف شده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ممنوعیت نقل و انتقال ملک توقیف شده، ناظر بر تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت است و نقل و انتقال عادی منافع آن، با مانعی مواجه نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان 1 - م. ق.گ. فرزند علی 2 - ج. ه.ف. فرزند ی. 3 - م. ب. فرزند ر. هر سه با وکالت خانم س. ک. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - س. م. فرزند ن. با وکالت آقای ع. میرزایی و س. ه سارا د. 2 - ح. ش. 3 - ح. م. 4 - ح. م. 5 - م. م. 6 - الف. م. 7 - الف. م. 8 - م. م. 9 - ف. ن. به خواسته الزام خواندگان به تسلیم عین مستاجره به انضمام خسارات دادرسی به این شرح که خواهان‌ها به موجب سند عادی بیع مورخ 25 - 8 - 86 سرقفلی یک باب مغازه به مساحت تقریبی 36 متر مربع جزء ملک به پلاک ثبتی --- - 42 واقع در بخش --- تهران را از خواندگان خریده و علیرغم انجام تعهدات خود، خواندگان از تحویل و انتقال آن امتناع دارند بنابراین تقاضای الزام خواندگان به شرح فوق را دارند. نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی ملک مورد تنازع در بازداشت بوده و مطابق مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است بنابراین دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -نجفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ج. ه.ف.، م. ق.گ.، م. ب. با وکالت خانم س. ک. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تسلیم عین مستاجره به انضمام خسارات دادرسی صادرگردیده واردو موجه است زیراکه خواسته مطروحه ملزم نمودن تجدیدنظرخواندگان به تعهدات قراردادی مبنی برتسلیم عین مستاجره بوده و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ناظربرتنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت می‌باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به موضوع خواسته مبادرت به صدورقرار رد دعوا نموده که واجد ایراد قانونی می‌باشد مضافا براینکه این دادگاه طی دادنامه شماره --- - 93/7/20 با نقض دادنامه شماره --- - 1393/05/13 دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی ماهوی نموده است بنابراین رای صادره که بدون رعایت مراتب وخارج ازموضوع خواسته اصدارگردیده رامخدوش دانسته وبا پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امورمدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها