نظریه مشورتی شماره 7/1400/1135 مورخ 1400/10/15

تاریخ نظریه: 1400/10/15
شماره نظریه: 7/1400/1135
شماره پرونده: 1400-168-1135 ک

استعلام:

الف- چنانچه مرجع فاقد صلاحیت در خصوص اتهامات متهم قرار تأمین کیفری صادر و سپس پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد مرجع صالح ارسال کند مرجع اخیر نسبت به قرار تأمین کیفری مذکور چه تکلیفی دارد؟
آیا تأمین سابق به قوت خود باقی است یا به دلیل صدور آن توسط مرجع فاقد صلاحیت این تأمین اساساً فاقد اعتبار بوده و مجدد باید از متهم تأمین اخذ و از تأمین سابق رفع اثر کند؟
ب- آیا در مساله فوق بین صلاحیت ذاتی و محلی تفاوت است؟
برای مثال در پرونده‌ای سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به اتهامات متهم قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه صادر و با پرداخت وجه توسط متهم قرار قبولی وثیقه نیز صادر کرده است؛ اما با بررسی پرونده و احراز عدم صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر کرده است حال دادسرای عمومی و انقلاب نسبت به متهم و قرار تأمین کیفری مأخوذه چه تکلیفی خواهد دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق مواد 90، 94 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی فاقد صلاحیت محلی که تا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر انجام شده است، دارای اعتبار قانونی است و تفهیم اتهام مجدد و صدور قرار تأمین کیفری مجدد ضرورتی ندارد.
ثانیاً، در فرضی که شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلف اعلام شده بر اساس ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قرار تأمین کیفری صادر کرده و سپس با انجام تحقیقات محرز شود عمل ارتکابی واجد وصف کیفری است و در اجرای تبصره یک ماده 44 این قانون، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال شود، چنانچه از نظر مرجع قضایی، قرار تأمین صادرشده متناسب و با ضوابط قانونی منطبق باشد، معتبر است.

منبع