ارزش حقوقی و قضایی استشهادیه عرفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طلب گواهی از افراد (استشهادیه عرفی) فاقد ارزش حقوقی و قضایی بوده و به عنوان دلیل، قادر به نفی یا اثبات موضوع نیست.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست آقای ح. الف. به طرفیت خوانده [اداره کار زنجان] و در اعتراض به رای شماره... با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین و صرفنظر از تناقض موجود در استشهادیه وفق متن رای مورد اعتراض، اصولا طلب گواهی از دیگران تحت عنوان استشهادیه عرفی فاقد ارزش حقوقی و قضایی است و دلیل به نفی یا اثبات امری نیست و چیزی را ثابت و یا نفی نمی کند و اصولا جایگاه قانونی ندارد. علیهذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص، با تائید رای مورد اعتراض، حکم برد شکایت شاکی مستندا به ماده 63 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هریک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.

رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری - همت کلی وند

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظر خواه هم ایرادی برمخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تقوی - خضرایی

منبع

عناوین و برچسب‌ها