تأثیر وابستگی کودک به مادر بر موضوع حضانت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وابستگی شدید روحی و عاطفی و جسمی به مادر می‌تواند از موارد تفویض حضانت به وی پس از 7 سالگی کودک باشد؛ چراکه حضانت فرزند مشترک باید به نحوی تعیین گردد که کمترین آسیب روانی و جسمی به وی وارد آید.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.ن. فرزند ب. به طرفیت خانم الف.ق. فرزند ع. به خواسته حضانت فرزندان مشترک به هویت ‌های پ. متولد 1386/04/06 و پ. متولد 1388/11/14 دادگاه با احراز علقه زوجیت دائم فی‌مابین و رابطه نسبی آن‌ها با فرزندان مذکور به ‌عنوان پدر و مادر و دقت در اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده و با ملاحظه تاریخ تولد فرزندان که دلالت براین دارد که پ. بالای هفت سال دارد و پ. کمتر از 7 سال لذا مطابق مقررات قانون مدنی ماده 1169 خواسته خواهان را در مورد فرزند پسر به اسم پ. وارد و صحیح تشخیص داده و حضانت وی را به خواهان (پدر طفل) واگذار می‌نماید و اما در خصوص فرزند دیگرشان که کمتر از 5 سال سن دارد خواسته را مطابق مقررات تشخیص نداده و حکم به رد دعوی خواهان در خصوص پ. صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- رحمانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ق. به ‌طرفیت آقای س.ن. نسبت به رای موضوع دادنامه --- - 1393/07/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده کهریزک که بر تفویض حضانت فرزند مشترک پسر به ‌نام پ. متولد 1386/04/06 به پدر، اشعار دارد مآلا به‌ نظر موجه می‌رسد زیرا حضانت فرزند مشترک باید به ‌نحوی تعیین گردد که کمترین آسیب روانی و جسمی به فرزند مشترک وی وارد آید و فرزند مشترک 7 ساله از نظر روحی و عاطفی و جسمی به شدت به مادر وابسته است و نیاز به محبت مادری دارد و شایسته است که در سنین کودکی نزد مادر به‌ سر برد لذا این دادگاه با نقض دادنامه بدوی که بدوی توجه به این مهم اصدار یافته است وفق تبصره ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند را به مادر تفویض بدیهی است حق ملاقات پدر با فرزندان مشترک محفوظ خواهد بود این رای قطعی است.

رئیس و مستشار دادگاه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی- مدنی کرمانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها