اثر حضور شهود در دعوای اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر اعسار مستند به استماع شهادت و استشهادیه محلی باشد، حضور شهود تعرفه شده در دادگاه جهت احراز واقع و اثبات اعسار لازم است،در غیر این صورت حکم بر بطلان دعوای اعسار صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی م. ش. فرزند ب. به طرفیت ز. خ. به خواسته اعسار از محکوم به موضوع دادنامه --- ... 93 به استناد گواهی گواهان و استشهادیه محلی، نظر به اینکه مستند ادعای خواهان استماع گواهی گواهان و استشهادیه محلی بوده است و نظر به اینکه دادگاه وفق مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حضور شهود تعرفه شده استشهادیه را در جلسه دادگاه لازم دانسته بود، لیکن با این وجود خواهان در جلسه مزبور حضور یافت لیکن و گواهان تعرفه شده خود را حاضر و معرفی ننموده است و نظر به اینکه استماع اظهارات گواهان در جلسه دادگاه جهت احراز واقع و اثبات ادعای خواهان لازم و ضروری بوده است و نظر به اینکه اصل بر عدم اعسار اشخاص و موسر بودن افراد از پرداخت محکوم به است و قانونگذار با تدوین مقرراتی خاص ضرورت اثبات اعسار و خلاف اصل فوق را لازم دانسته است، با این وصف و با عنایت به مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص نمی دهد و به استناد مواد فوق الذکر و ماده و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامینمسعود عبدالهی نیسیانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ش. به طرفیت خانم ز. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/28 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 ورامین که به موجب آن حکم بربطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه --- - 93/10/7 صادر گردیده ا ست با توجه به عدم اجتماع ارکان منتهی به صدور رای من جمله عدم تحمل شهادت وگواهی شهود دادگاه با بررسی ومداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وحکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناٌ تایید میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی

منبع
برچسب‌ها