ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

اجبار تهیه‌ کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه ‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.