شرط محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که دائن در اظهارنامه ارسالی جهت مطالبه دین، خواستار روابط دوستانه شود و با اعلام شماره حساب، پرداخت دین را به طور منجز مطالبه نکند، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ه. ع. باوکالت الف. ف. و ف. ج. به طرفیت ع. د. به خواسته مطالبه وجه بابت فاکتور شماره.....به مبلغ 188/844/300 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مفادا آورده است خوانده به موجب یک فقره فاکتور به شماره....- 1392/02/25 به مبلغ 188/844/300 ریال معادل هجده میلیون و هشتصد و هشتاد و چهار هزار تومان به موکل بدهکار است و با وصف ابلاغ اظهارنامه و مطالبه وجه مذکور پرداخت ننموده است. وکیل خوانده در مقام دفاع از خوانده لایحه ای تقدیم و جوهر دفاعیات خود را به این شرح استوار نموده است که موکل پس از دریافت کالا به موجب تاخیر خواهان در ارسال آن منصرف شده و به خواهان اخطار کرده است که کالای ارسالی را بازپس گیرد. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظربه اینکه دفاعیات خوانده موثر در مقام نیست و با وقوع معامله فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌گردد مگر اینکه به سبب قانونی معامله منحل گردد که در مانحن فیه دلیلی بر انحلال آن وجود ندارد بنا به مراتب دادگاه دعوی مطروحه را حمل برصحت تشخیص و مستندا به مواد 198 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 188/844/300 ریال به عنوان اصل خواسته بانضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه 1393/07/02 لغایت اجرای کامل حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعلام می‌نماید رای صادره حضوری وظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

بهروز کریم زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی ع. د. باوکالت ف. پ. به طرفیت ه. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به استناد یک فقره فاکتور محکوم به پرداخت 188844300 ریال وهزینه های دادرسی گردیده وبه استناد اظهارنامه ارسال شده از تاریخ 1393/09/02 محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ فوق گردیده نظربه اینکه درارسال اظهارنامه خواستار روابط دوستانه شده وبه طور منجز بااعلام شماره حسابی خواستار پرداخت دین خود نبوده وصرفنظراز ابهام درابلاغ آن لذا بااختیار حاصله از ماده 351 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی بااصلاح مبداٌ تاریخ خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه به تاریخ تقدیم دادخواست وبااصلاح به عمل آمده و با بررسی ومداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وحکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه بااصلاح یاد شده تایید میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها