رای شماره 372 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/09/23

شماره دادنامه: 372

کلاسه پرونده: 82/701

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره درپرونده کلاسه 81/1914 شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس شعبه نوزدهم درنامه تقدیمی اعلام داشته اند، در مورد دادنامه شماره 373 مورخ 11/3/1382 صادره از این شعبه مشعربرالزام وزارت دادگستری به پرداخت دیه مقتول مرحوم تیمور ربیعی‌عراقی بر مبنای یوم الاداء با توجه به فتاوای فقهاء ومراجع تقلید و مفاد بخشنامه های شماره 12941/78/01 مورخ 8/2/1378 و8969/79 مورخ 28/6/1379 رئیس قوه قضائیه و ملغی الاثر شدن بخشنامه های سابق، وزارت دادگستری موظف بوده که دیه مقتول را برمبنای یوم الاداء به اولیاء دم پرداخت نماید نهایتاً چون مشتکی عنه دراین خصوص به وظیفه قائم مقامی خود عمل ننموده و امتناع ورزیده است و شاکی تمامی طرق ومجاری راطی نموده و به نتیجه نرسیده لذا دراجرای ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اقدام به تقدیم دادخواست موضوع پرونده کلاسه 81/19/1914 به دیوان عدالت اداری می‌نماید و براساس فوق دادنامه این شعبه صادر و رسیدگی به خواسته مذکور کاملاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و در این مورد تردیدی نمی‌باشد ولیکن درمقام اجرای حکم باوصول نامه شماره 2189/01/444 مورخ 14/8/1382 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری درقسمت ثانیاً که بیان داشته مطابق بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه مورخ سال 1374 که در زمان وقوع حادثه (1375) حاکم بوده است وزارت دادگستری مکلف به پرداخت دیه بر مبنای تاریخ قطعیت دادنامه بوده است و صدور بخشنامه جدید مورد اشاره در رایدیوان که مبنای پرداخت را قیمت روز قرارداده است به گذشته تسری ندارد، درصحت دادنامه مذکور تشکیک حاصل گردیده و به نظر می‌رسد بخشنامه زمان قطعیت دادنامه دادگاه تجدیدنظر ملاک باشد. بنابه مراتب دراجرای تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری تقاضا دارد موضوع درهیات عمومی دیوان جهت بررسی واظهار نظر مطرح شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که رسیدگی به موضوع دعاوی مربوط به نحوه پرداخت دیه با قاضی صادرکننده دادنامه واجراء احکام مربوط می‌باشد وخارج از صلاحیت شعب دیوان است، لذا با پذیرش درخواست رئیس شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 373 مورخ 11/3/1382 درکلاسه 81/1914 به استناد تبصره های یک و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض ورسیدگی به شعبه چهارم بدوی دیوان محول می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع