شرط استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر زوجه امور متدوال و متعارف در زندگی مشترک را انجام داده و اظهار بر عدم قصد تبرع داشته باشد؛ مستحق اجرت المثل ایام زوجیت خواهد بود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/23

رای دادگاه

با استعانت از خداوند متعال، در خصوص دادخواست خانم ف. ع. فرزند علی با وکالت خانم پ. خ. و احسان مزین به طرفیت آقای ف. ح.پ.ط. به خواسته مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به مجموع محتویات پرونده و توضیحات طرفین حسب صورتجلسه مورخه 94/10/22 با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه زوجه اجرت المثل 14 سال زندگی مشترک خود با خوانده را تقاضا نموده که حاصل این زندگی دختر 10 ساله می‌باشد و نظر به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه اساسا تمام مخارج زندگی را پرداخت می نمود و قرار نبوده که بابت اجرت المثل چیزی پرداخت نماید و با توجه به اینکه خواهان دلیل و بینه کافی در اثبات ادعای خود ارائه ننموده است لهذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی - حقوقی خانواده یک- علی قنبرنیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/06

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خا نم فا طمه ع. با وکا لت احسان مزین به طرفیت خا نم ف. ح.پ.ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/23 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم رد دعوی مطا لبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطا بق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولا زوجه کلیه کارهای متدوال و متعارف در زندگی مشترک از قبیل نگهداری فرزند مشترک و نظافت منزل و پخت و پز غذا را انجام داده است ثانیا زوجه صراحتا اظهار داشته است بدون قصد تبرع کارهارا انجام داده است ثالثا زوج دلیل موجهی که ثا بت کند زوجه استحقاق اجرت المثل ایام زندگی مشترک را نداشته است ابرازر ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکوز به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد تیصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی حکم به محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مبلغ دوازده میلیون تومان متنا سب با سنوات زندگی مشترک صادر می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

منبع
برچسب‌ها