نظریه مشورتی شماره 7/97/3018 مورخ 1398/03/22

تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/97/3018
شماره پرونده: 97-168-3018

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف و ب- منظور از عبارت «... و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند...» در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، کسر تا یک چهارم مجازات و اجرای سهچهارم مابقی است و دادگاه تکلیفی به کسر کامل ربع مجازات ندارد.
ج- با عنایت به مواد 23، 88 و300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در غیاب دادستان یا با ارجاع وی، وظایف و اختیارات قانونی دادستان از جمله وظایف مقرر در ماده 442 قانون مزبور، بر عهده معاون یا دادیاری است که به جانشینی دادستان انجام وظیفه میکند.
د- با توجه به تصریح ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، در خارج از حوزه قضایی دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی میشود، بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است./ت

منبع